14 svenska världsarv

14 svenska världsarv

Publicerad

Att komma med på Unescos världsarvslista är få länder förunnat. Av världens över 800 världsarv finns 14 i Sverige - från Lapponia i norr till Tanums hällristningar i söder.

Ett världsarv ska på ett unikt sätt vittna om jordens och människans betydelse och när det väl kommit med på listan har nationen samtidigt tagit på sig att vårda objektet för all framtid. Men det är inte alla länder i världen som har undertecknat FN-organet Unescos konvention till skydd för världens natur- och kulturarv. Konventionen antogs 1972 och idag har drygt 160 länder undertecknat den. Sverige skrev på 1984.

Här är en kort presentation av de svenska världsarven:

Bild 308675 1. Laponia: Europas största sammanhängande naturlandskap med så gott som orörd natur. Området är samernas kulturlandskap och består av fyra nationalparker; Muddus, Sarek, Padjelanta och Stora Sjöfallet och naturreservaten Sjaunja och Stubba med anslutande områden. Här möter besökaren en storslagen natur med stor variation. Det är fjällmassiv, fjällslätter, glaciärer, myrar, urskogar, vilda forsar och stora fjällsjöar. Det finns ett rikt djur- och växtliv, med flera hotade arter. Området är dessutom ett av de bäst bevarade exemplen på nomadområden i norra Skandinavien.

Bild 308674
Wilhelm von Struve

2. Struves meridianbåge: När Wilhelm von Struve mätte jorden på 1800-talet kunde han för första gången bevisa att jorden vare sig var platt eller rund. Den är oval! Struve, som var tysk-rysk astronom, ville veta den exakta formen på jorden och använde triangelmätning för att göra det. Det går till så att man mäter avstånd och vinklar i trianglar på jordytan och på så sätt kunde alltså Struve visa på den ovala formen. Den ovala formen beror i sin tur på att massan dras mot ekvatorn av jordens rotation och att polerna plattas till.

Struve gjorde mätningarna mellan åren 1816 och 1855. De går genom tio länder mellan Hammerfest i Norge och Izmail vid Svarta havet. Mätpunkterna är markerade med borrade hål, järnkors, stenkummel eller obelisker och i Sverige finns sju av dessa mätpunkter i nordöstra Norrland. I världsarvet ingår 34 av de totalt 265 mätpunkterna.

Bild 308673 3. Gammelstads Kyrkstad: Förr i tiden fanns det inte många ursäkter att inte gå i kyrkan. Så hade man långt till närmaste kyrka löste man problemet genom att bygga sig en liten stuga att övernatta i, i närheten av kyrkan. Så gjorde man i Gammelstads Kyrkstad, troligtvis under 1500-talet då kraven på kyrksamhet ökade och idag är staden den största bevarade kyrkstaden i norra Norrland - samt ett av Sveriges världsarv.

I staden finns förutom kyrkstugorna ett medeltida gatunät och dessutom bebyggelse med rötter i 1600-talets borgarstad. Själva kyrkstugorna användes av respektive ägarfamilj ända fram till 1950-talet, men idag används de främst i samband med konfirmationshögtiden vid midsommar. I världsarvskommitens motivering menar man också att Gammelstads Kyrkstad på ett utomordentligt sätt visar anpassningen av traditionell stadsplanering till de speciella geografiska och klimatologiska förhållanden som råder i en svår naturmiljö.

Bild 308672 4. Höga Kusten: Här har landhöjningen efter en period med inlandsis varit störst i hela världen. Orsaken till att det blev så är att inlandsisen var som tjockast här, med en tre kilometer tjock ismassa, och det i sin tur gav en fjädrande rörelse när isen började smälta. Det var för ungefär 20.000 år sedan som Sverige var täckt av inlandsis och för 9.600 år sedan hade isen smält bort helt. Höga Kusten är unik på så sätt att man så koncentrerat kan se effekterna av den pågående landhöjningen.

Bland de speciella företeelser som uppstått är kalottberg, som med osvallad morän och mössor av skog markerar den högsta kustlinjen 286 meter över havet. Där finns även strandklappervallar upp till 260 meters höjd. Det finns en hel del exotiska och ovanliga växter och djur. Följer man människornas lämningar av boplatser som sträcker sig cirka 3 kilometer inåt från dagens strandlinje, får man följa en kontinuerlig mänsklig verksamhet under 7.000 år. Totalt är Höga Kusten-området 142.500 hektar stort.

Bild 308671
5. Falun och Kopparbergslagen: När Falun fick sina stadsprivilegier i mitten av 1600-talet stod staden för två tredjedelar av världens totala kopparproduktion. Katedraler och palats över hela Europa fick tak av den rödglänsande metallen från Falun. Kopparbrytningen hade dock börjat redan på 700-talet och med det är Stora Kopparberget och Falun ett unikt minne över Sveriges tidigaste historia som industrination.

Vid gruvan, och i trakten omkring, finns byggnader bevarade ända sedan 1600-talet. Där finns handfasta minnen som sprängstenshögar och hjulhus och hela området är påverkat av gruvdriften. Ett gruvmuseum startades redan 1922 och en besöksgruva öppnades 1970. Den allra sista sprängningen i koppargruvan skedde 1992. Bild 308670 6. Engelsbergs bruk: Engelbergs bruk är den enda järnbruksanläggning i Sverige som har kvar både byggnader och teknisk utrustning ända sedan den sista ombyggnaden på 1870-talet. Brukets storhetstid var på 1700-talet då det var ett av de viktigaste järnbruken både inom och utanför landets gränser. Men man började bryta järn här redan på medeltiden.

Det finns ett 50-tal byggnader på bruket, som nu är restaurerat med hjälp av Riksantikvarieämbetet. Det handlar bland annat om byggnader som herrgård, arbetarbostäder, mulltimmerhytta, hammarsmedja och våghus. Till det särskilt unika räknas masugnen och smedjan där vattenhjul, kross, blåsmaskin och hammare ännu fungerar.

Bild 308669 7. Birka och Hovgården: Idag är Björkö en ö i Mälaren, men under vikingatiden låg ön i en av Östersjöns vikar och här lät sveakungen uppföra landets första egentliga stad; Birka. Staden blev en viktig handelsplats under 200 år, mellan 700- och 900-talet, och blomstrade med besökare både från när och fjärran. På Adelsö, grannö till Björkö, ligger Hovgården som var kungens gård och det var härifrån han styrde och kontrollerade handeln i regionen.

I slutet av 900-talet övergavs Birka, troligen på grund av att landhöjningen gjort passagen vid Södertälje grundare i kombination att båtarna blev större. Sigtuna tog sedan över rollen som internationell handelsplats. Viktiga lämningar berättar dock en hel del om vikingarnas liv och leverne och dessa kan nu begrundas i museet och i trakterna runt omkring på Björkö.

Bild 308668 8. Drottningholm: Drottningsholms slottsanläggning på Lovön i Stockholm byggdes av änkedrottning Hedvig Eleonora påbörjades i slutet av 1600-talet. Idag anses anläggningen vara det bästa exemplet på ett kungligt 1700-talsresidens i Sverige, bland annat för den representativa europeiska arkitekturen från den tiden.

Arkitekterna Nicodemus Tessin den äldre och sedermera Nicodemus Tessin den yngre arbetade med slottet och inredningen är från de första åren präglad av tung och överdådig barockstil och blev sedermera alltmer förfinad enligt tidens influenser från Frankrike.

Kina slott och Drottningsholmsteatern inom slottsanläggningen anses som särskilt intressanta av världsarvskommiten. Drottningsholmsteatern anses som en av Europas bäst bevarade barockteatrar. Teaterns maskineri är fortfarande helt intakt och där finns en unik samlig teaterdekorer bevarad.

Kina Slott uppfördes 1797 och interiörerna anses vara en av de främsta i svensk rokoko. Där finns dock inslag av kinesiska och orientaliska inslag som var högsta mode på den tiden. Drottningholms slottsanläggning är Sveriges första bidrag till världsarvslistan. Bild 308667 9. Skogskyrkogården: En av den moderna arkitekturens viktigaste skapelser är Skogskyrkogården, som ligger i södra Stockholm. Kyrkogården skapades av arkitekterna Gunnar Asplund och Sigurd Lewerentz mellan åren 1919 och 1940. Utgångspunkten för de bägge arkitekterna var själva landskapet, en tallbevuxen ås. Den färdiga kyrkogården beskrivs som en harmonisk enhet av natur och arkitektur. I Talliumpaviljongen, som ligger i Skogskyrkogårdens södra del, finns en utställning om kyrkogården och de båda arkitekterna.

Bild 308666 10. Hällristningsområdet Tanum: Hur hade de det egentligen på bronsåldern? Hällristningarna i Tanum ger många bra ledtrådar eftersom det finns fler än 350 grupper med ristningar som beskriver både socialt och religiöst liv. Totalt finns det ungefär 1.500 kända hällristningar i norra Bohuslän och i området kring Tanum är det ovanligt tätt och variationsrikt med hällristningar. Där finns också flera större ristningar med sammanhängande komposition, något som är ovanligt när det gäller hällristningar. Fossumristningen är ett exempel, där cirka 130 figurer är tätt ställda i en bestämd följd. Man tror att den är gjord av en och samma person under en kort tid.

När hällristningarna skapades, år 1800 till 500 före Kristus, låg området i vattenbrynet. Idag ligger de cirka 30 meter ovanför vattenytan. I världsarvet ingår ristningar i Vitlycke, Aspeberget/Tegneby, Fossum, Litsleby, Gerum och Kalleby.

Bild 308665 11. Hansestaden Visby: Under 1100- och 1200-talen blev Visby ett allt viktigare centrum för internationell handel och sjöfart. På 1200-talet byggdes ringmuren och 17 kyrkor och i mitten på 1300-talet, då Hanseförbundet fått en fastare organisation, tilldelades Visby ledningen för de nordöstliga städerna. Hanseförbundet var ett politiskt och handelsorganisatoriskt förbund mellan tyska köpmän och städer i Nordsjö- och Östersjöområdena. Idag är Visby ringmur, som är 3,6 kilometer lång, Europas bäst bevarade medeltida stadsmur och i innerstaden finns det medeltida gatunätet och en del byggnader och ruiner kvar. Redan i mitten på 1800-talet började turister besöka den vackra och unika staden - och ön - och vid sekelskiftet 1900 var det en etablerad näring. Bild 308664 12. Radiostationen i Grimeton: Varbergs radiostation i Grimeton i Halland är ett unikt teknikhistoriskt monument och dessutom ett av västra Sveriges största byggnadsverk. Stationen representerar ett avgörande steg i utvecklingen av den moderna trådlösa kommunikationen och är den enda kvarvarande och fungerande radiostation i sitt slag i världen.

Radiostationen byggdes mellan åren 1922 och 1924 och orsaken var att behovet av snabba och säkra förbindelser med USA ökade och de transatlantiska kabelnäten var sårbara, särskilt i krigstid. Stationen besår av sex antenntorn som är 127 meter höga samt en Alexanderson-alternator, en långvågssändare, och anläggningen var en del av ett världsomspännande nätverk av radiosändare. Den svensk-amerikanske uppfinnaren Alexanderson kallades för ”radions trollkarl” och han fick över 300 patent beviljade under sin levnad. Hans alternator i Grimeton är den sista kompletta långvågssändaren i världen. Bild 309043 13. Södra Ölands odlingslandskap: På södra Öland brukades jorden redan under stenåldern och det har man fortsatt med. Fortfarande idag är takten en levande jordbruksbygd. Det gör att trakten används för jordbruk i mellan 3.000 och 5.000 år, och därmed är området unikt i världen. Där finns många spår från olika tidsåldrar, som exempelvis gravar från järnåldern, fornborgar och medeltida radbyar. I världsarvskommitens motivering skriver man bland annat: ”Södra Öland är ett unikt exempel på mänsklig bosättning där de olika landskapstyperna på en enskild ö tagits till vara på ett optimalt sätt.”

Bild 308663

14. Örlogsstaden Karlskrona: När Karlskrona grundades 1680 var orsaken dess strategiska läge, mitt i Östersjöväldet; eftersom också nuvarande Finland, Estland, Lettland och områden i norra Tyskland tillhörde Sverige. Det var tidens modernaste och mest effektiva flottbas och örlogsbasen och varvet är i verksamhet fortfarande idag, 300 år senare. Karlskrona räknas som ett uppslagsverk över befästningstänkande under mer än 300 år och är ensamt om att leva vidare och utvecklas. Det beror främst på att Sverige inte har upplevt något krig inom landets gränser sedan 1809.

(Ur H&C nr 7/2006)

Av: Susanne Landin

On
Off

3 kommentarer

 • Resa: 40 vackra vinteräventyr

  Resa: 40 vackra vinteräventyr

  Vad är vackrare än en klar och gnistrande vinterdag? Här har Husvagn & Campings redaktion plockat fram 40 vintriga favoriter ur garderoben.

  Resmål Redaktionen, 2022-02-15 07:05

 • Resa: Björkliden – med hela fjällvärlden framför dig

  Resa: Björkliden – med hela fjällvärlden framför dig

  Från Björkliden ligger fjällvärlden uppslagen som en öppen bok. Torneträsk, Abisko, Låktatjåkko Fjällstation (den högsta fjällstationen i landet), grottor, forsar och vattendrag. Parkera husbilen på campingen i Björkliden och ta del av fjällens skönhet.

  Resmål Niklas Kämpargård, 2018-12-16 12:10

 • RESA: Budgetcampa i Småland

  RESA: Budgetcampa i Småland

  Ville ut och resa. Småland lockade med härliga skogsmiljöer och små välkomnande sjöar. Både semesterpengen och skatteåterbäringen saknades dock på kontot. Det var så jakten på de prisvärda, lite enklare campingplatserna började.

  Resmål Cecilia Johansson Friberg, 2018-11-15 10:16

 • RESA/Filmbyn Småland: I Astrids filmvärld

  RESA/Filmbyn Småland: I Astrids filmvärld

  Vimmerby har Astrid Lindgrens Värld men Mariannelund har Filmbyn Småland. Visst är det en nostalgikick att se miljöer från till exempel Emil, Pippi och Saltkråkan, och de yngsta har väldigt kul med de interaktiva miljöerna. Och vem vill inte gå in i en studio och "skröla" för full hals?!

  Resmål Klas Johansson, 2018-11-13 10:47

 • Resa: Handla vin i Valpolicella

  Resa: Handla vin i Valpolicella

  Valpolicella ligger i provinsen Verona, strax norr om staden Verona och strax öster om Gardasjön. Området är kanske allra mest känt för sitt Amaronevin, men här hittar man också andra fylliga röda viner, och dessutom fina vita viner.

  Resmål Helena Bergström, 2018-11-11 10:02

 • Resa/Tjeckien: Öl, spa och agent 007

  Resa/Tjeckien: Öl, spa och agent 007

  Det nordvästra hörnet av Tjeckien ligger lätt åtkomligt både från Prag och från den östra delen av Tyskland. Här finns gott om campingar och mycket att se och uppleva i form av dramatisk natur, smakrik öl, vackra kurorter och ett flertal inspelningsplatser från Bondfilmen Casino Royal.

  Resmål Helena Bergström, 2018-09-24 10:39

 • Resa: Rena rama vilda västern

  Resa: Rena rama vilda västern

  Älskar du berättelser om den tid då cowboys och indianer härjade i Amerika, countrymusik, linedans eller västernstil över huvud taget? Då blir du lycklig över ett besök i temaparken High Chaparral.

  Resmål Catharina Höglund, 2018-07-03 09:19

 • Stellplatz am Kurpark: Plats av bästa sorten

  Stellplatz am Kurpark: Plats av bästa sorten

  Lägg namnet Treuchtlingen på minnet, så heter staden där vi fann en ställplats av bästa klass. Att du har restauranger, termalbad och cykelleder in på knuten, gör inte saken sämre.

  Resmål Catharina Höglund, 2018-06-18 18:22

 • Ställplatskollen: Carlsborgs segelsällskap

  Ställplatskollen: Carlsborgs segelsällskap

  Två sjöar och Göta kanal har gjort Karlsborg till en härlig sommarplats. Nu har orten fått en välutrustad ställplats – självklart med sjöutsikt.

  Resmål Redaktionen, 2017-09-29 13:54

 • Älskade Prag – staden du vill tillbaka till

  Älskade Prag – staden du vill tillbaka till

  Guiderna skulle tala om jugend, barock eller kanske renässans. I våra sinnen blir alla vackra husfasader till ett enat begrepp, det vackra Prag. Floden Moldau med sina broar i allmänhet och Karlsbron i synnerhet förstärker bilden.

  Resmål Catharina Höglund, 2017-03-09 11:26

 • På strövtåg i sydligaste Skåne

  På strövtåg i sydligaste Skåne

  Längst ner i Skåne, så långt söderut du kan komma, ligger vackra Smygehuk. Ställ husbilen i hamnen och ge dig ut på strövtåg längs kusten.

  Resmål Niklas Kämpargård, 2017-03-01 19:45

 • Oemotståndligt fikastopp i Värmland

  Oemotståndligt fikastopp i Värmland

  Resmål Niklas Kämpargård, 2016-11-29 09:18

 • Naturlig skönhet längs Humleslingan

  Naturlig skönhet längs Humleslingan

  Resmål Staffan Knutsson, 2016-11-24 07:53

 • Bäddat för vintercamping i Tännäs

  Bäddat för vintercamping i Tännäs

  Resmål Catharina Höglund, 2016-11-22 16:58

 • Välordnat vid Vänerns strand

  Välordnat vid Vänerns strand

  Resmål Catharina Höglund, 2016-11-15 09:03

Nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna från Husvagn & Camping direkt i din inkorg!


Första intryck

Senaste

Läs mer

 • Senaste
 • Mest läst
 • Mest kommenterat

Facebook

Följ Husvagn & Camping på Facebook

Tidningen för dig som har husvagn eller husbil

Prenumerera på Husvagn & Camping


Beställ din prenumeration online och få tillgång till allt material inklusive vår databas på över 500 tester.
I din prenumeration ingår även digital e-tidning här på sajten eller på din iPad och Android-platta.

6 nr för endast 349kr - klicka här

Campingkatalogen

1711 camping- och ställplatser, vilken är din favorit?

Här hittar du 638 fristående campingplatser och 770 ställplatser över hela Sverige. Här krävs inget campingkort för att övernatta. Du hittar även 303 campingplatser anslutna till SCR, Sveriges Camping- och Stugföretagares Riksorganisation.

Saknar vi din favoritcampingplats?
Tipsa oss!

Köp Campingkatalogen!
Få Campingkatalogen bekvämt hemskickad, köp här.

Jämtland
 • Husvagn & Camping 2023-02

 • Husvagn & Camping 2023-01

 • Husvagn & Camping 2022-12

 • Husvagn & Camping 2022-11

 • Husvagn & Camping 2022-10

 • Husvagn & Camping 2022-09

 • Husvagn & Camping 2022-08

Denna sajt drivs av Story House Egmont AB. Story House Egmont publicerar ett hundratal tidningar och webbplatser, däribland Hemmets Journal, Hus & Hem, Icakuriren, Vagabond, Kalle Anka och Bamse. Vi har även en omfattande verksamhet inom böcker, spel, aktivitetsprodukter och event, samt är snabbt växande inom e-handel och digitala marknadsföringstjänster. Story House Egmont är en del av den nordiska mediekoncernen och stiftelsen Egmont som varje år delar ut mer än 120 miljoner kronor för att hjälpa utsatta barn och ungdomar. Läs mer på www.storyhouseegmont.se.

Story House Egmont AB, Pyramidvägen 7, 16991 Solna, Tel: 08-692 01 00, Orgnr: 556046-9206