14 svenska världsarv

Publicerad: 2007-08-27   Uppdaterad: 2023-04-18

Att komma med på Unescos världsarvslista är få länder förunnat. Av världens över 800 världsarv finns 14 i Sverige - från Lapponia i norr till Tanums hällristningar i söder.

Ett världsarv ska på ett unikt sätt vittna om jordens och människans
betydelse och när det väl kommit med på listan har nationen samtidigt tagit
på sig att vårda objektet för all framtid. Men det är inte alla länder i
världen som har undertecknat FN-organet Unescos konvention till skydd för
världens natur- och kulturarv. Konventionen antogs 1972 och idag har drygt
160 länder undertecknat den. Sverige skrev på 1984.

Här är en kort presentation av de svenska världsarven:

14 svenska världsarv
1. Laponia: Europas största sammanhängande naturlandskap med så gott
som orörd natur. Området är samernas kulturlandskap och består av fyra
nationalparker; Muddus, Sarek, Padjelanta och Stora Sjöfallet och
naturreservaten Sjaunja och Stubba med anslutande områden. Här möter
besökaren en storslagen natur med stor variation. Det är fjällmassiv,
fjällslätter, glaciärer, myrar, urskogar, vilda forsar och stora fjällsjöar.
Det finns ett rikt djur- och växtliv, med flera hotade arter. Området är
dessutom ett av de bäst bevarade exemplen på nomadområden i norra
Skandinavien.

14 svenska världsarv

Wilhelm von Struve

2. Struves meridianbåge: När Wilhelm von Struve mätte jorden på
1800-talet kunde han för första gången bevisa att jorden vare sig var platt
eller rund. Den är oval! Struve, som var tysk-rysk astronom, ville veta den
exakta formen på jorden och använde triangelmätning för att göra det. Det
går till så att man mäter avstånd och vinklar i trianglar på jordytan och på
så sätt kunde alltså Struve visa på den ovala formen. Den ovala formen beror
i sin tur på att massan dras mot ekvatorn av jordens rotation och att
polerna plattas till.

Struve gjorde mätningarna mellan åren 1816 och 1855. De går genom tio länder
mellan Hammerfest i Norge och Izmail vid Svarta havet. Mätpunkterna är
markerade med borrade hål, järnkors, stenkummel eller obelisker och i
Sverige finns sju av dessa mätpunkter i nordöstra Norrland. I världsarvet
ingår 34 av de totalt 265 mätpunkterna.

14 svenska världsarv
3. Gammelstads Kyrkstad: Förr i tiden fanns det inte många ursäkter
att inte gå i kyrkan. Så hade man långt till närmaste kyrka löste man
problemet genom att bygga sig en liten stuga att övernatta i, i närheten av
kyrkan. Så gjorde man i Gammelstads Kyrkstad, troligtvis under 1500-talet då
kraven på kyrksamhet ökade och idag är staden den största bevarade
kyrkstaden i norra Norrland – samt ett av Sveriges världsarv.

I staden finns förutom kyrkstugorna ett medeltida gatunät och dessutom
bebyggelse med rötter i 1600-talets borgarstad. Själva kyrkstugorna användes
av respektive ägarfamilj ända fram till 1950-talet, men idag används de
främst i samband med konfirmationshögtiden vid midsommar. I
världsarvskommitens motivering menar man också att Gammelstads Kyrkstad på
ett utomordentligt sätt visar anpassningen av traditionell stadsplanering
till de speciella geografiska och klimatologiska förhållanden som råder i en
svår naturmiljö.

14 svenska världsarv
4. Höga Kusten: Här har landhöjningen efter en period med
inlandsis varit störst i hela världen. Orsaken till att det blev så är att
inlandsisen var som tjockast här, med en tre kilometer tjock ismassa, och
det i sin tur gav en fjädrande rörelse när isen började smälta. Det var för
ungefär 20.000 år sedan som Sverige var täckt av inlandsis och för 9.600 år
sedan hade isen smält bort helt. Höga Kusten är unik på så sätt att man så
koncentrerat kan se effekterna av den pågående landhöjningen.

Bland de speciella företeelser som uppstått är kalottberg, som med osvallad
morän och mössor av skog markerar den högsta kustlinjen 286 meter över
havet. Där finns även strandklappervallar upp till 260 meters höjd. Det
finns en hel del exotiska och ovanliga växter och djur. Följer man
människornas lämningar av boplatser som sträcker sig cirka 3 kilometer inåt
från dagens strandlinje, får man följa en kontinuerlig mänsklig verksamhet
under 7.000 år. Totalt är Höga Kusten-området 142.500 hektar stort.

14 svenska världsarv

5. Falun och Kopparbergslagen: När Falun fick sina stadsprivilegier i
mitten av 1600-talet stod staden för två tredjedelar av världens totala
kopparproduktion. Katedraler och palats över hela Europa fick tak av den
rödglänsande metallen från Falun. Kopparbrytningen hade dock börjat redan på
700-talet och med det är Stora Kopparberget och Falun ett unikt minne över
Sveriges tidigaste historia som industrination.

Vid gruvan, och i trakten omkring, finns byggnader bevarade ända sedan
1600-talet. Där finns handfasta minnen som sprängstenshögar och hjulhus och
hela området är påverkat av gruvdriften. Ett gruvmuseum startades redan 1922
och en besöksgruva öppnades 1970. Den allra sista sprängningen i
koppargruvan skedde 1992. 14 svenska världsarv
6. Engelsbergs bruk: Engelbergs bruk är den enda järnbruksanläggning
i Sverige som har kvar både byggnader och teknisk utrustning ända sedan den
sista ombyggnaden på 1870-talet. Brukets storhetstid var på 1700-talet då
det var ett av de viktigaste järnbruken både inom och utanför landets
gränser. Men man började bryta järn här redan på medeltiden.

Det finns ett 50-tal byggnader på bruket, som nu är restaurerat med hjälp av
Riksantikvarieämbetet. Det handlar bland annat om byggnader som herrgård,
arbetarbostäder, mulltimmerhytta, hammarsmedja och våghus. Till det särskilt
unika räknas masugnen och smedjan där vattenhjul, kross, blåsmaskin och
hammare ännu fungerar.

14 svenska världsarv
7. Birka och Hovgården: Idag är Björkö en ö i Mälaren, men under
vikingatiden låg ön i en av Östersjöns vikar och här lät sveakungen uppföra
landets första egentliga stad; Birka. Staden blev en viktig handelsplats
under 200 år, mellan 700- och 900-talet, och blomstrade med besökare både
från när och fjärran. På Adelsö, grannö till Björkö, ligger Hovgården som
var kungens gård och det var härifrån han styrde och kontrollerade handeln i
regionen.

I slutet av 900-talet övergavs Birka, troligen på grund av att landhöjningen
gjort passagen vid Södertälje grundare i kombination att båtarna blev
större. Sigtuna tog sedan över rollen som internationell handelsplats.
Viktiga lämningar berättar dock en hel del om vikingarnas liv och leverne
och dessa kan nu begrundas i museet och i trakterna runt omkring på Björkö.

14 svenska världsarv
8. Drottningholm: Drottningsholms slottsanläggning på Lovön i
Stockholm byggdes av änkedrottning Hedvig Eleonora påbörjades i slutet av
1600-talet. Idag anses anläggningen vara det bästa exemplet på ett kungligt
1700-talsresidens i Sverige, bland annat för den representativa europeiska
arkitekturen från den tiden.

Arkitekterna Nicodemus Tessin den äldre och sedermera Nicodemus Tessin den
yngre arbetade med slottet och inredningen är från de första åren präglad av
tung och överdådig barockstil och blev sedermera alltmer förfinad enligt
tidens influenser från Frankrike.

Kina slott och Drottningsholmsteatern inom slottsanläggningen anses som
särskilt intressanta av världsarvskommiten. Drottningsholmsteatern anses som
en av Europas bäst bevarade barockteatrar. Teaterns maskineri är fortfarande
helt intakt och där finns en unik samlig teaterdekorer bevarad.

Kina Slott uppfördes 1797 och interiörerna anses vara en av de främsta i
svensk rokoko. Där finns dock inslag av kinesiska och orientaliska inslag
som var högsta mode på den tiden. Drottningholms slottsanläggning är
Sveriges första bidrag till världsarvslistan. 14 svenska världsarv
9. Skogskyrkogården: En av den moderna arkitekturens viktigaste
skapelser är Skogskyrkogården, som ligger i södra Stockholm. Kyrkogården
skapades av arkitekterna Gunnar Asplund och Sigurd Lewerentz mellan åren
1919 och 1940. Utgångspunkten för de bägge arkitekterna var själva
landskapet, en tallbevuxen ås. Den färdiga kyrkogården beskrivs som en
harmonisk enhet av natur och arkitektur. I Talliumpaviljongen, som ligger i
Skogskyrkogårdens södra del, finns en utställning om kyrkogården och de båda
arkitekterna.

14 svenska världsarv
10. Hällristningsområdet Tanum: Hur hade de det egentligen
på bronsåldern? Hällristningarna i Tanum ger många bra ledtrådar eftersom
det finns fler än 350 grupper med ristningar som beskriver både socialt och
religiöst liv. Totalt finns det ungefär 1.500 kända hällristningar i norra
Bohuslän och i området kring Tanum är det ovanligt tätt och variationsrikt
med hällristningar. Där finns också flera större ristningar med
sammanhängande komposition, något som är ovanligt när det gäller
hällristningar. Fossumristningen är ett exempel, där cirka 130 figurer är
tätt ställda i en bestämd följd. Man tror att den är gjord av en och samma
person under en kort tid.

När hällristningarna skapades, år 1800 till 500 före Kristus, låg området i
vattenbrynet. Idag ligger de cirka 30 meter ovanför vattenytan. I
världsarvet ingår ristningar i Vitlycke, Aspeberget/Tegneby, Fossum,
Litsleby, Gerum och Kalleby.

14 svenska världsarv
11. Hansestaden Visby: Under 1100- och 1200-talen blev Visby ett allt
viktigare centrum för internationell handel och sjöfart. På 1200-talet
byggdes ringmuren och 17 kyrkor och i mitten på 1300-talet, då
Hanseförbundet fått en fastare organisation, tilldelades Visby ledningen för
de nordöstliga städerna. Hanseförbundet var ett politiskt och
handelsorganisatoriskt förbund mellan tyska köpmän och städer i Nordsjö- och
Östersjöområdena. Idag är Visby ringmur, som är 3,6 kilometer lång, Europas
bäst bevarade medeltida stadsmur och i innerstaden finns det medeltida
gatunätet och en del byggnader och ruiner kvar. Redan i mitten på 1800-talet
började turister besöka den vackra och unika staden – och ön – och vid
sekelskiftet 1900 var det en etablerad näring. 14 svenska världsarv
12. Radiostationen i Grimeton: Varbergs radiostation i Grimeton i
Halland är ett unikt teknikhistoriskt monument och dessutom ett av västra
Sveriges största byggnadsverk. Stationen representerar ett avgörande steg i
utvecklingen av den moderna trådlösa kommunikationen och är den enda
kvarvarande och fungerande radiostation i sitt slag i världen.

Radiostationen byggdes mellan åren 1922 och 1924 och orsaken var att behovet
av snabba och säkra förbindelser med USA ökade och de transatlantiska
kabelnäten var sårbara, särskilt i krigstid. Stationen besår av sex
antenntorn som är 127 meter höga samt en Alexanderson-alternator, en
långvågssändare, och anläggningen var en del av ett världsomspännande
nätverk av radiosändare. Den svensk-amerikanske uppfinnaren Alexanderson
kallades för ”radions trollkarl” och han fick över 300 patent beviljade
under sin levnad. Hans alternator i Grimeton är den sista kompletta
långvågssändaren i världen. 14 svenska världsarv
13. Södra Ölands odlingslandskap: På södra Öland brukades
jorden redan under stenåldern och det har man fortsatt med. Fortfarande idag
är takten en levande jordbruksbygd. Det gör att trakten används för jordbruk
i mellan 3.000 och 5.000 år, och därmed är området unikt i världen. Där
finns många spår från olika tidsåldrar, som exempelvis gravar från
järnåldern, fornborgar och medeltida radbyar. I världsarvskommitens
motivering skriver man bland annat: ”Södra Öland är ett unikt exempel på
mänsklig bosättning där de olika landskapstyperna på en enskild ö tagits
till vara på ett optimalt sätt.”

14 svenska världsarv

14. Örlogsstaden Karlskrona: När Karlskrona grundades 1680 var
orsaken dess strategiska läge, mitt i Östersjöväldet; eftersom också
nuvarande Finland, Estland, Lettland och områden i norra Tyskland tillhörde
Sverige. Det var tidens modernaste och mest effektiva flottbas och
örlogsbasen och varvet är i verksamhet fortfarande idag, 300 år senare.
Karlskrona räknas som ett uppslagsverk över befästningstänkande under mer än
300 år och är ensamt om att leva vidare och utvecklas. Det beror främst på
att Sverige inte har upplevt något krig inom landets gränser sedan 1809.

(Ur H&C nr 7/2006)

Av: Susanne Landin

14 svenska världsarv
14 svenska världsarv
14 svenska världsarv

14 svenska världsarv
14 svenska världsarv
14 svenska världsarv
14 svenska världsarv
14 svenska världsarv
14 svenska världsarv
14 svenska världsarv
14 svenska världsarv

Rulla till toppen