Prischock på campingplatsen?

Publicerad: 2021-01-27   Uppdaterad: 2023-04-18

På senare tid har vi hört rapporter om rusande elpriser på campingar runt om i landet. Vad beror detta på – och finns det något vi kan göra åt saken? Dessa frågetecken har vi rätat ut med hjälp av Energimarknadsinspektionen, Konsumentverket, en campingägare och SCR.

Tillgång till el är näst intill ett måste för merparten av dagens campare. Vissa camping- och ställplatser erbjuder ett fast pris på sina platser med el, medan andra upprättar en separat elnota baserad på förbrukningen.

Oavsett prissättningsmodell kan vi konstatera att det har skett en generell ökning av elpriserna de senaste åren – och att prislappen för elen kan skilja sig åt kraftigt mellan olika campingar. Vi ville ta reda på vad detta beror på, samt om de som driver campingarna är fria att sätta vilka elpriser de vill.

Jerker Sidén på Energimarknadsinspektionen svarade så här:

– I Sverige har vi ett naturligt monopol på elnätsverksamhet. Det betyder att man måste ha ett specifikt tillstånd för att bedriva elnätsverksamhet eller för att ta betalt för elnätsöverföring. Energimarknadsinspektionen reglerar hur mycket elnätsföretagen får tjäna, men det finns vissa undantag som bland annat omfattar campingplatser. De behöver inte ha något tillstånd och deras priser regleras inte av oss, eftersom de redan är kunder hos något av elnätsföretagen.

Ur det perspektivet råder det alltså fri prissättning för el på campingplatser?

– Så är det. Och till skillnad mot hemmavid har konsumenten inte möjlighet att välja elhandelsbolag, utan det är campingens villkor som gäller. Däremot finns det en konkurrenssituation som innebär att gästen ofta har möjlighet att välja en annan camping.

Kan det finnas naturliga förklaringar till den generella prisökningen för tomter med el samt den stora prisvariationen i olika delar av Sverige?

– Ja. Elnätsavgifterna i vårt land har gått upp rejält de senaste åren – även för de som driver campingarna. Detta beror på att det har gjorts stora insatser för att modernisera gamla elnät, i syfte att skapa mer stormsäkra och stabila anläggningar. Om campingägaren köper el av ett elnätsföretag som har gjort sådana moderniseringar, kan det innebära stigande priser som i förlängningen drabbar gästerna.

Prischock på campingplatsen?
Johan Stenberg driver Skeppsdockans Camping och Korskullens Camping, och menar på att de måste ha ett annat, dyrare, el-abonnemang jämfört med privatpersoner.

Vi kontaktade sedan Konsumentverket för att fråga om campinggästerna har någon möjlighet att påverka elpriserna – och om myndigheten på något sätt reglerar generell prissättning. Presschef Hans Lundin svarade:

– I Sverige råder fri prissättning och det finns därför ingen tillsyn över vad som är skäligt eller inte. De enda bestämmelserna som finns på området ryms i prisinformationslagen, det vill säga att priser ska framgå tydligt.

Vi vände oss även till Johan Stenberg som tillsammans med sin fru driver Skeppsdockans Camping och Korskullens Camping i Söderköping. Johan har inte fått mer än något enstaka klagomål på höga elpriser från sina gäster. Däremot kunde han förmedla en campingägares perspektiv.

– Vi som driver campingar måste ha ett annat, dyrare, el-abonnemang jämfört med privatpersoner. Det beror på att vi måste säkra en betydligt högre kapacitet, trots att den höga kapaciteten endast nyttjas några dagar under högsommaren, sade Johan och fortsatte:

– Precis som elnätsföretagen måste även campingarna göra moderniseringar. För några år sedan behövde vi utrusta samtliga elstolpar med personskyddsautomatik. Vi har också installerat ett antal nya elstolpar vilket har inneburit stora kostnader för oss.

Johan berättade att sedan år 1997 har elpriset på hans campingar ökat från 30 kronor per dygn till dagens 50 kronor per dygn.

– Priset har alltså ökat med ungefär en krona per år. Det låter ju inte så mycket, men det är klart att om man räknar procentuellt är det en betydande ökning.

Till sist lät vi Svensk Camping (SCR) komplettera de svar vi redan hade fått. Christer Jansson är Branschrådgivare på SCR:

– När det gäller elabonnemang skiljer sig förutsättningarna åt för campingföretagarna, beroende på campingens geografiska position. Det kan gälla olika nätavgifter och villkor kring abonnerad effekt. 

Man har också en skyldighet att besiktiga sin elanläggning varje år. Många elanläggningar på campingplatser har legat i fas för att uppgraderas eller bytas ut.

Det betyder att de på senare år kan ha lagt stora summor på att bygga om och underhålla det interna elnätet på sina campinganläggningar.

Christers kollega Bertil Persson kompletterade:

– En ytterligare omständighet som påverkat priset är att Skatteverket från 2017 ändrade sitt ställningstagande kring moms på el på campinganläggningar. Detta innebar att momsen höjdes från 12 till 25 procent.

Prischock på campingplatsen?
Jerker Sidén

ENERGIMARKNADSINSPEKTIONEN


• Är en expert- och tillsynsmyndighet som arbetar på uppdrag av regeringen för väl fungerande energimarknader.

• Har tillsyn över och utvecklar spelreglerna på el-, fjärrvärme- och naturgasmarknaderna.

• Arbetar också för att stärka kundernas ställning och trygga samhällets behov av fungerande energidistribution och handel.

Rulla till toppen